MUNDUKO MEDIKUAK 2020

Información general

 

Información actualizada sobre el proceso asociativo y electoral de Munduko Medikuak 2020

Comunicación candidaturas definitivas y voto postal

Bilbon, 20120ko ekainaren 5ean

Elkartekide eta laguna:

 Gutun honen bitartez jakinarazten dizut Euskadiko Munduko Medikuak-Médicos del Mundo elkartearen Artezkaritza Batzordeak amaitzear duela hiru urteko agintaldia eta, beraz, elkartekideen arteko hauteskundeetarako deia egingo duela Artezkaritzako kideak berritzeko.

 Hautagaiak aurkatzeko eskariak jaso eta horiei buruz ebazteko epea bukaturik, ez denez aurkatzerik aurkeztu eta behin behineko hautagaietan ez denez aldaketarik izan, Hauteskunde Batzordeak jakinarazten du honako hauek direla behin betiko hautagaiak:

·      Josu Abad Zulaika

·      Franklin Bautista Santos

·      Sara Cabedo Gómez

·      Itxaso Galan López

·      Bernard Mbanga

Gutun honen bitartez, bada, hauteskundeotan parte hartzera gonbidatzen zaitugu, Artezkaritza hori 2023. urtera arte nortzuk osatuko duten erabakitzeko.

Botoa bi eratara eman daiteke: era presentzialean, Elkartearen Urteroko Batzar Nagusian (ekainaren 24an izango da –ordua 17.00-20.30- eta NAN erakutsi behar da) edo, bestela, postaz (botuak jasiotxeko epemuga ekainaren 22a). Bigarren era aukeratu baduzu, gaur bertan bidali dizugu horretarako behar duzun dokumentazioa; honako hauek egin beharko dituzu:

– Txartelean gurutze bat jarri bozkatzen dituzun hautagaien ondoan, gehienez ere lau.

– Gutunazal txikian sartu, identifikaziorik gabe; gutunazala itxi.

– Gutunazal handian hauek sartu: zure identifikazio dokumentuaren (NAN, pasaportea, gidatzeko baimena, Atzerritarren Errolda Orokorrean inskribatuta egotearen ziurtagiria edo atzerritarren identifikazio txartela) fotokopia eta gutunazal txikia (zure botoa duena).

-Postaz bidali gure egoitzaren helbidera: Munduko Medikuak (Munduko Medikuen Hauteskunde Batzordeak) Bailen kaleko 1 zenbakia, behe solairua (48003) Bilbo– Bizkaia. Postaz bidali beharren, zuk zeuk -edo zure konfiantzako norbaitek- ekar zenezake gure bulegora. Dena den, gutunazalik ez da irekiko hauteskunde egunera arte.

GOMENDIOA: Gaur egun gauden egoera berezia dela eta, biziki gomendatzen da botoa postaz ematea.

Argibideren bat nahi izanez gero, jar zaitez harremanetan Munduko Medikuak zerbitzuarekin euskadi@medicosdelmundo.org helbide elektronikoan edo 94 479 03 22 telefonoan.

Bozketaren emaitzak 5 egunez argitaratuko dira egoitzan, eta behin epe hori erreklamaziorik gabe igarota, behin betikotzat joko dira.

Gonbita egiten dizugu hauteskunde prozesuan parte har dezazun. Har ezazu agur bero bat.

Munduko Medikuen Hauteskunde Batzordeak

Bilbao, 5 de junio de 2020

Estimado/a socio/a:

Como ya te comunicamos anteriormente, la Junta Directiva de Munduko Medikuak – Médicos del Mundo Euskadi está próxima a finalizar su mandato de tres años, por lo que ha procedido a convocar elecciones entre el asociativo para la renovación de las personas que compondrán dicha Junta Directiva.

Desde el Comité de Junta Electoral, una vez finalizado el plazo preceptivo para la recepción y resolución de impugnaciones, procedemos a comunicarte que, no habiendo habido ninguna impugnación ni modificación de la situación ya declarada provisionalmente, las candidaturas definitivas son:

·      Josu Abad Zulaika

·      Franklin Bautista Santos

·      Sara Cabedo Gómez

·      Itxaso Galan López

·      Bernard Mbanga

Así pues, por medio del presente escrito te animamos a elegir a las personas que compondrán la nueva Junta Directiva que estará vigente hasta 2023.

La emisión del voto podrá ser por dos vías: de manera presencial en la Asamblea Anual del Asociativo (a celebrar en nuestra sede, el día 24 de junio -entre las 17.00-20.30h-, aportando el DNI) o por correo (fecha tope de recepción 22 de junio). Para esta segunda opción, hoy mismo te hemos enviado por correo postal la documentación precisa y debes atender las siguientes instrucciones:

– Marca en la papeleta con una cruz las personas a las que quieres votar, hasta un máximo de cinco.

– Introdúcela en el sobre pequeño, sin identificación, y ciérralo.

– Introduce en el sobre grande sellado: una fotocopia de tu documento de identificación (DNI, pasaporte, carné de conducir, certificado de inscripción en el Registro General de Extranjeros o tarjeta de identidad de persona extranjera) y el sobre pequeño que contiene la papeleta.

-Envíalo por correo postal a la dirección: Médicos del Mundo (Att.: Junta Electoral. Elecciones Junta Directiva) C/ Bailén 1, bajo (48003) Bilbao – Bizkaia. O bien lo puedes traer tú mismo a la oficina, o a través de una persona de tu confianza. En ningún caso se abrirá el sobre hasta el día de las elecciones.

RECOMENDACIÓN: Dadas las circunstancias tan especiales en las que nos encontramos, se recomienda encarecidamente que el voto se emita por correo.

Para cualquier aclaración, puedes ponerte en contacto con Munduko Medikuak a través del email euskadi@medicosdelmundo.org o del teléfono 94 479 03 22.

Los resultados de la votación serán publicados por 5 días en nuestra sede, y trascurrido dicho plazo sin reclamaciones, serán considerados definitivos.

Invitándote a participar en el proceso, recibe un cordial saludo.

Comité Electoral de Médicos del Mundo Euskadi

 

Convocatoria asamblea 2020

Munduko Medikuak Elkarteko Bazkideen Batzar Nagusirako deia

Eguna: 2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Tokia: Internet bitartezko plataforman

Lehenengo deia: 19:00-etan

Bigarren deia: 19:30-etan

 

Gai-zerrenda:

– 2019 urteko ekitadi ekonomikoaren diru-kontu aurkezpena.

– 2019. urtean. Munduko Medikuak elkarteak eremuka burututako ekintzen azalpena.

– Egoitza Autonomikoaren estrategia: Eguneratzea.

– Galderak eta eskaerak.

– Munduko Medikuak-en Zuzendaritza Batzordearen hauteskundeen irarkurketa eta emaitzak.

Batzarra telematikoki burutuko da osasun prebentzio beharrak kontutan izanda, neurri hauek distantzia fisikoa mantentzearen beharra suposatzen dutelarik. Beraz, arrazoi honengatik, era orokorrean ez da posible izango presentzialki batzarrera etortzea, eta salbuespen bezala soilik baloratzerik izango da, kasuz-kasu, gune seguru bat prestatzeko aukera, Bailen 1 egoitzan (non emanaldia burutuko den) batzarra Internet bitartez jarraitu ezin dezaketela euskadi@medicosdelmundo.org-ri jakinarazi duten pertsonen kasuan. Posibilitate hau egoitza autonomoikoak arriskuen prebentzioarako finkatutako planari lotuta dago.

 

Bestalde, erakundearen estututen eta egoitzaren araudiaren arabera, beste pertsona bazkide bat ordezkari izan daiteke, honek gehienez bost ordezkaritza izan ditzakelarik. Honetarako, deialdi honen izaera bereziagaitik, salbuespen bezala, nahikoa izango da ordezkaritza beste bazkide bati emateko mezu elektroniko bat bidaltzea euskadi@medicosdelmundo.org, ekainak 24 eguneko 13:00 baino lehen, bertan argi eta garbi identifikatuz (posible bada NAN/NIE-ren argazki bat erantsiz) eta bertan erakundeko beste bazkide bat ordezkari izendatuz, honen helbide elektronikoa mezu honen kopian jarriz.

 

Era berean, zuzendaritza-batzordeak gogoratu egin nahi die Munduko Medikuak elkartearen borondatezko laguntzaile diren guztiei batzar nagusi horretara etor daitezkeela, eta boto eskubiderik izango ez duten arren, hitz egiteko eskubidea izango dutela.

 

Datorren egunetan talde teknikoak jakinaraziko ditu argibide informatikoak batzarra jarraitu ahal izateko, bai eta bazkideen egiaztatzea burutzeko.

Zure esanetara gaude euskadi@medicosdelmundo.org helbide elektronikoan eta eskertzen dizugu bai zure ulermena egungo egoera kontutan izanda bai eta elkartearen arlo garrantzitsu honetan parte hartzeko duzun interesa.

Munduko Medikuak elkarteko zuzendaritza batzarreko idazkaria.

 

Josu Abad Zulaika

 

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Socias y Socios de Munduko Medikuak 

Día: 24 de junio de 2020, miércoles

Lugar: A través de plataforma de internet

Primera convocatoria: 19:00 horas

Segunda convocatoria: 19:30 horas

 

Orden del día:

– Presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2019.

– Informe de actividades de las distintas áreas de actuación de Munduko Medikuak correspondientes al año 2019.

– Estrategia Sede Autonómica : Actualización

– Ruegos y preguntas

– Lectura resultados elecciones a Junta Directiva Munduko Medikuak

La asamblea se llevará a cabo de manera telemática dadas las necesidades de prevención sanitaria existentes que implican la toma de medidas de distanciamiento físico. Con carácter general, por lo tanto, no será posible por este motivo asistir presencialmente a la asamblea, y, solo excepcionalmente, se valorará, caso a caso, la posibilidad de habilitar un espacio seguro en la sede de la calle Bailén 1 (lugar desde donde se realizará la retransmisión) a aquellas personas que comuniquen a euskadi@medicosdelmundo.orgsu imposibilidad para seguir la asamblea por Internet. Esta posibilidad está sujeta al plan de prevención de riesgos establecido por la sede autonómica.

Por otro lado, de conformidad con los estatutos de la organización y el reglamento de la sede, se podrá delegar la representación en la asamblea en otra persona socia, que podrá representar hasta un máximo de cinco delegaciones. Para ello, excepcionalmente, y dadas las características especiales de esta asamblea, será suficiente con que la persona que delega envíe un correo electrónico a euskadi@medicosdelmundo.org antes de las 13:00 horas del mismo día 24 junio en el que se identifique claramente (a ser posible incorporando una foto de NIF/NIE) y comunique su delegación de representación en otra persona socia de la organización, cuyo correo deberá constar necesariamente en la copia de ese correo.

Igualmente, la Junta Directiva informa de que esta convocatoria se hace extensiva a todas las personas voluntarias que colaboran con nuestra organización, que podrán participar en la asamblea vía telemática y se le reconocerá el pleno derecho a intervenir en la misma, aunque no tendrán derecho a voto.

En los próximos días se notificará por parte del equipo técnico las instrucciones informáticas específicas para poder seguir la asamblea así como el procedimiento de acreditación para las personas socias.

Estamos a tu disposición en el correo euskadi@medicosdelmundo.org y te agradecemos tu comprensión dada la situación y tu interés en participar en este importante espacio asociativo.

El secretario de la junta directiva de Munduko Medikuak

 

Josu Abad Zulaika

Resultados

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE MUNUKO-MEDIKUAK -MÉDICOS DEL MUNDO DE EUSKADI

ACTA DE ESCRUTINIO

Junta Electoral Munduko Medikuak:

Tersa Maura Barandiaran

Jesús Garcia Saiz

Miguel Angel Bodegas Cañas

_______________________________________________________________________

En Bilbao a 24 de junio de 2020, siendo las 20:35, se dieron por terminadas todas las operaciones del recuento de votos, dando el siguiente resultado

Nº DE ELECTORES: 66

Nº DE ELECTORES QUE HAN VOTADO: 22

Nº DE VOTOS NULOS: 2

Nº DE VOTOS VALIDOS (suma de votos a candidatos y en blanco): 20

Nº DE VOTOS EN BLANCO: 0

Hecho el correspondiente recuento de votos, ha dado el siguiente RESULTADO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL CANDIDATO

Nº DE VOTOS

ABAD ZULAIKA, JOSU

19

BAUTISTA SANTOS, FRANKLIN RAFAEL

19

CABEDO GÓMEZ, SARA

19

GALÁN LÓPEZ, ITSASO

18

MBANGA, BERNARD

20

Los resultados se exponen públicamente durante el plazo de 5 días con el fin de que se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas. En caso de que no se presentara reclamación alguna los resultados serán considerados definitivos.

Nueva junta directiva

Estimado asociativo:

Nos ponemos de nuevo en contacto para informaros que no se han recibido impugnaciones a los resultados de las elecciones a Junta Directiva de Médicos del Mundo Euskadi, por lo que los resultados se consideran como definitivos.

También hemos de informaros que la primera reunión de la Junta Directiva tuvo lugar el pasado 1 de julio y se ha decidido que la conformación de los cargos de la misma sea la siguiente:

– Presidencia: Josu Abad.

– Secretaria: Sara Cabedo.

– Tesorero: Josu Abad.

 

A la espera de definir lo que sucederá con algunas de las vocalías pendientes, se establece:

– Vocal desarrollo asociativo: Franklin Rafael Santos Bautista

– Vocal EPTS: Bernard Mbanga.

– Vocal Inclusión: Itxaso Galán.

– Vocal Captación: Begoña Nogueira (Junta Ampliada)

– Vocal Comunicación: Begoña Nogueira (Junta Ampliada)

 

Quedan por definir, a la espera conversar con los grupos, la vocalía de Trata, Mutilación Genital Femenina y Cooperación Internacional.

 

Os enviamos un afectuoso saludo

 

Junta Electoral Munduko Medikuak

 

 

Horario

Pendiente

Ubicación

Pendiente

¿y si necesito apoyo?

Puedes contactar con euskadi@medicosdelmundo.org para cualquier información adicional