Catalunya 2022

Informació sobre el procés electoral per a la constitució de la nova junta autonòmica i l’assemblea general ordinària de Metges del Món a Catalunya el proper 19 de gener

En aquest espai aniràs tenint informació dels dos processos, ja en marxa.

Convocatòria procés electoral

 

Barcelona, 18 de novembre de 2022

 

Benvolguda sòcia,

Benvolgut soci,

 

En nom de la Junta Directiva Autonòmica, i de conformitat amb el reglament electoral de l’organització i amb el nostre reglament de seu, us informo que hem acordat l’apertura del procés electoral per la renovació de la nostra Junta Autonòmica.

La Junta Directiva ha designat a les persones que comprendran la Junta Electoral, òrgan responsable de presidir les eleccions de l’associació i vetllar pel procés electoral. La Junta Electoral està conformada per:

  • Presidenta: Karina Alejandra Neira Fernández
  • Secretaria: Josefina Diaz Petit
  • Vocal: Laia Miller Martinez

En aquesta web disposes de la informació relativa a les fases del procés i el calendari.

Per qualsevol consulta pots dirigir-te directament a la Junta Electoral a través del correu electrònic catalunya@medicosdelmundo.org

El termini per la presentació de candidatures per formar part de la Junta Directiva estarà obert des del dia d’avui i fins el proper 18 de desembre, inclòs. Si t’interessa has d’enviar un correu al mateix compte amb les següents dades:

  • Breu presentació personal i motivació de la candidatura. Posem a la teva disposició un model de presentació de candidatures amb l’objectiu de facilitar i orientar a les persones interessades.
  • Fotocòpia del NIF/NIE
  • Fotografia tamany carnet o similar

Només has de tenir en compte els requisits i incompatibilitat que recull l’article 22 dels Estatuts de l’Associació Metges del Món i els articles del 18 al 22 del nostre Reglament de seu

A partir d´avui també està a la teva disposició el cens provisional. Podeu escriure a catalunya@medicosdelmundo.org o trucar al 932892715 per comprovar que apareix correctament.

Des de la Junta Autonòmica us animem a presentar la vostra candidatura i continuar enfortint la nostra associació.

Una cordial salutació.

 

 

Karina Alejandra Neira Fernández

Presidenta Junta Metges del Món Catalunya

 

INFORMACIÓ PROCÉS ELECTORAL. REQUISITS I INCOMPATIBILITATS

 

Segons l’article 18 del Reglament de Seu Autonòmica: Per ser membre de la Junta de Metges del Món Catalunya seran requisits indispensables ser persona associada, major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incursa en motius d’incompatibilitat legal o estatutàriament establerts

Segons l’article 19 del Reglament de Seu Autonòmica: Són motius d’incompatibilitat: 

  • Formar part d’òrgans de representació política o concórrer en processos electorals de representació política durant la permanència de la Junta Autonòmica.
  • Mantenir una vinculació econòmica amb l’associació, percebent de la mateixa retribucions econòmiques de naturalesa laboral, professional o mercantils, excepte en els supòsit de treball remunerat com a cooperant, en projectes d’acció humanitària.
  • Ostentar càrrecs remunerats, o de representació en òrgans directius, en altres organitzacions no governamentals de naturalesa i finalitats similar a la de Metges del Món
  • Haver estat condemnat per sentència ferma que porti aparellada la inhabilitació per càrrec públics, sense haver obtingut rehabilitació posterior

Segons l’article 20 del Reglament de Seu Autonòmica: Les persones que formen part de la Junta Autonòmica de Metges del Món Catalunya tindran un mandat d’actuació de tres anys, podent ser reelegits. No podran exercir consecutivament el mateix càrrec per més de 6 anys o 2 mandats complerts.

Segons l’article 21 del Reglament de Seu Autonòmica: Les persones integrants de la Junta Autonòmica de Metges del Món Catalunya no percebran remuneració per l’acompliment del seu càrrec. Serà incompatible la vinculació laboral o la percepció d’honoraris professionals mercantils o laborals de Metges del Món amb l’exercici de responsabilitats a la Junta Autonòmica de Metges del Món Catalunya, excepte en el supòsit de treball remunerat com a cooperant, en projectes d’acció humanitària.

Segons l’article 22 del Reglament de Seu Autonòmica: Les persones que integren la Junta de Metges del Món Catalunya tenen responsabilitat per les seves actuacions i omissions, conforme al que s’estableix en l’article 15 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el Dret d’Associació.